lekker tussen uit

Deelnemer ACSI kaart .

Kamperen voor
€ 15,- per dag !!


Disclaimer

ALGEMENE VOORWAARDEN HUUR EN VERHUUR VAN LIG- EN/OF BERGPLAATSEN

(VOOR VAARTUIGEN, CARAVANS EN AANVERWANTE ARTIKELEN)

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

a. verhuurder: de ondernemer, die bedrijfsmatig (register)goederen tegen betaling aan derden ter beschikking stelt;

b. huurder: hij (natuurlijk persoon) die, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf (consument) tegen betaling

(register)goederen van derden in gebruik heeft;

c. passant: een derde die met de verhuurder een huurovereenkomst met betrekking tot een ligplaats aangaat waarbij de huurprijs per dag in rekening wordt gebracht en op wie de artikelen 4 lid 1 en de artikelen 5, 10 en 11 van deze voorwaarden niet van toepassing zijn;

d. huurovereenkomst: de overeenkomst waarbij de verhuurder zich verbindt om de huurder of de passant tegen betaling een lig- en/of bergplaats in gebruik te geven;

e. bezoeker: een derde, geen contractant, die het haventerrein bezoekt dan wel bij een contractant van de verhuurder op bezoek is;

f. jaarhuur: de huurperiode van 1 april van een bepaald jaar tot 1 april van het daarop volgende jaar (tenzij anders

overeengekomen);

g. zomerseizoen: de periode van 1 april tot 1 oktober in een bepaald jaar;

h. winterseizoen: de periode van 1 oktober van een bepaald jaar tot 1 april van het daarop volgende jaar;

i. winterberging: de al dan niet overdekte berging op de wal gedurende de winterperiode van tenminste 15 november van een bepaald jaar tot 15 maart van het daarop volgende jaar;

j. bedrijfterrein: de haven, kampeerterrein, de bijbehorende parkeer- en stallingsterreinen en gebouwen;

k. reglement: regels van huishouding, gedrag en orde;

 

ARTIKEL 2 - DE TOEPASSELIJKHEID

1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten van huur en verhuur van lig- en/of bergplaatsen voor vaartuigen, caravans en aanverwante artikelen. ●

ARTIKEL 3 - DE VERSCHULDIGDHEID VAN DE HUURSOM

1. Van de totale huursom is 100% bij vooruitbetaling bij aanvang van de huurperiode verschuldigd.

2. De huurder blijft de totale huursom verschuldigd ook al maakt hij tijdelijk geen gebruik van het gehuurde.

 

ARTIKEL 4 - BETALINGSVOORWAARDEN

1. Betaling van de huursom moet binnen veertien werkdagen na ontvangst van de factuur op het kantoor van de verhuurder of door overmaking naar een door de verhuurder aan te wijzen bankrekening geschieden.

2. De totaal verschuldigde huursom moet uiterlijk op de vervaldatum van de factuur worden voldaan.

3. De huurder die de hem toegezonden factuur op de vervaldag niet heeft betaald wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn. In dat geval is de verhuurder gerechtigd om de wettelijke rente plus 3% op jaarbasis over het verschuldigde bedrag aan de huurder in rekening te brengen. Deze rente wordt berekend vanaf de vervaldag van de factuur.

4. Alle buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van de huurder; deze kosten bedragen tenminste 15% van het verschuldigde bedrag, te vermeerderen met de werkelijk gemaakte verschotten.

 

ARTIKEL 5 - ANNULERING

1. Indien de éérste huurovereenkomst meer dan drie maanden vóór aanvang van de huurperiode tot stand is gekomen, kan de huurder de overeenkomst annuleren tot drie maanden vóór aanvang van de huurperiode. In dat geval is de huurder 25% van de overeengekomen huursom verschuldigd.

2. In geval van annuleren binnen een periode van drie maanden tot twee weken vóór aanvang van de huurperiode is de huurder 50% van de overeengekomen huursom verschuldigd.

3. In geval van annuleren binnen twee weken vóór aanvang van de huurperiode is de huurder de volledige overeengekomen huursom verschuldigd.

4. De in de voorgaande leden bedoelde annulering dient schriftelijk te geschieden.

5. In geval van opzegging na aanvang van de overeengekomen huurperiode dan wel na stilzwijgende verlenging als bedoeld in

artikel 10 lid 2 van deze voorwaarden, geldt het bepaalde in artikel 10 van deze voorwaarden.

 

ARTIKEL 6 - HET RETENTIERECHT EN HET RECHT VAN VERKOOP

1. De verhuurder is gerechtigd het vaartuig of het kampeermiddel van de in verzuim zijnde huurder onder zich te houden, totdat deze het totaal verschuldigde bedrag heeft voldaan. Hiertoe worden ook de kosten gerekend die voortvloeien uit dit retentierecht.

2. Indien de huurder, na door de verhuurder schriftelijk tot betaling te zijn aangemaand, zes maanden na datum

van dat schrijven de huursom nog niet heeft voldaan en de periode waarop de huursom betrekking heeft

inmiddels is verstreken, wordt hij geacht afstand van het vaartuig of kampeermiddel te hebben gedaan en heeft de verhuurder het recht om het

vaartuig of kampeermiddel van de in verzuim zijnde huurder te doen verkopen. De verhuurder heeft voorts het recht uit de opbrengst van de

verkoop zijn volledige vordering op de huurder te verhalen. Wel moet de verhuurder het verschil tussen de opbrengst en het

door de huurder aan de verhuurder verschuldigde bedrag binnen acht dagen na ontvangst van de opbrengst, indien mogelijk,

aan de huurder overmaken.

3. Dit recht van verkoop kan de verhuurder pas uitoefenen, nadat hij na afloop van voornoemde periode van zes maanden de

huurder bij deurwaardersexploot heeft aangemaand het verschuldigde bedrag binnen vijftien werkdagen te voldoen.

 

ARTIKEL 7 - BIJZONDERE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE HUURDER EN VERHUURDER

1. De huurder moet het reglement en de aanwijzingen wat betreft de huurovereenkomst van of namens de verhuurder

nakomen.

2. De verhuurder is verplicht behoorlijk toezicht te houden om de goede gang van zaken op het haventerrein, stallingsterrein, vaartuigen en kampeermiddelen te handhaven.

3. Indien gevaar voor schade dreigt of de veiligheid in gevaar zou kunnen worden gebracht, is de verhuurder gerechtigd om op

kosten van de huurder de noodzakelijke voorzieningen te treffen. In spoedgevallen mag de verhuurder dit doen zonder

waarschuwing; in alle andere gevallen indien de huurder niet binnen een redelijke termijn aan de waarschuwing van de verhuurder gehoor heeft

gegeven.

4. Op het haven-, stallings- en kampeerterrein mogen werkzaamheden die niet het dagelijks onderhoud betreffen alleen met toestemming van de verhuurder door de huurder worden verricht.

5. Onderhuur of bruikleen van het gehuurde is niet toegestaan.

6. Het is de huurder verboden het in de haven afgemeerde vaartuig of de ligplaats tot een voorwerp van commerciële activiteit te maken. Onder dit laatste wordt mede verstaan het aanbrengen van daartoe strekkende borden, mededelingen, aanduidingen

etc. in de haven en/of op het vaartuig en het in de haven te koop aanbieden van het vaartuig.

7. De verhuurder is gerechtigd om een vrijgekomen ligplaats te verhuren, mits de huurder hierdoor op geen enkele wijze in zijn

huurrechten wordt gestoord.

8. De huurder is verplicht zijn vaartuig/caravan en toebehoren tegen wettelijke aansprakelijkheid te verzekeren gedurende de tijd dat hij gebruik maakt van de lig- en/of berg- en/of staanplaats. De verhuurder heeft het recht van inzage in de desbetreffende polis van de huurder.

 

ARTIKEL 8 – AANSPRAKELIJKHEID

1. De verhuurder is jegens de huurder aansprakelijk voor schade aan de zaak of zaken die het gevolg is van een tekortkoming die is toe te rekenen aan de verhuurder, aan personen in zijn dienst, dan wel aan personen die door hem zijn aangesteld voor de uitvoering van werkzaamheden.

2. De huurder is jegens de verhuurder aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door een tekortkoming die is toe te

rekenen aan hemzelf, aan zijn gezinsleden, aan personeelsleden dan wel aan door de huurder genodigden.

 

ARTIKEL 9 - WANPRESTATIE EN TOEREKENBARE TEKORTKOMING

1. Klachten over de uitvoering van de huurovereenkomst dienen, bij voorkeur schriftelijk en behoorlijk omschreven en toegelicht,

binnen een redelijke tijd ter kennis van de wederpartij te worden gebracht.

2. Onverminderd het recht om nakoming te vorderen geeft een wezenlijke wanprestatie of toerekenbare tekortkoming van de

huurder dan wel van de verhuurder in de nakoming van één van hun verbintenissen aan de verhuurder resp. de huurder de

bevoegdheid om zonder gerechtelijke tussenkomst de huurovereenkomst terstond te ontbinden.

3. In geval van ontbinding van de huurovereenkomst als gevolg van een wezenlijke wanprestatie of toerekenbare tekortkoming

kan aanspraak worden gemaakt op vergoeding van eventuele schade en op betaling van alle, ook niet direct opeisbare,

vorderingen.

 

ARTIKEL 10 - DUUR EN VERLENGING VAN DE HUUR

1. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van één jaar en wel van 1 april van een bepaald jaar tot 1 april van

het daarop volgende jaar, tenzij anders door partijen wordt overeengekomen.

2. De huurovereenkomst die voor één jaar dan wel voor het zomer- of winterseizoen geldt, wordt geacht stilzwijgend onder

dezelfde voorwaarden - behoudens het in lid 3 gestelde - en voor dezelfde periode te zijn verlengd, tenzij uiterlijk drie maanden

vóór het begin van de nieuwe huurperiode de overeenkomst schriftelijk door één van beide partijen is opgezegd.

3. De verhuurder kan uiterlijk drie maanden vóór het begin van de nieuwe huurperiode de huursom wijzigen. In dat geval heeft de huurder het recht om binnen vijftien werkdagen na ontvangst van het bericht alsnog de huurovereenkomst op te zeggen.

Dit laatste geldt niet, waneer de huursom wordt gewijzigd naar aanleiding van een lastenverzwaring aan de zijde van de

verhuurder als gevolg van een wijziging van belastingen, heffingen en dergelijke die mede de huurder betreffen. Het geldt

evenmin wanneer de huursom wordt gewijzigd binnen het kader van een door de overheid vastgestelde prijsbeschikking.

 

ARTIKEL 11 - DE WINTERBERGING

1. De winterberging omvat tevens het hellingen, het in de winterberging plaatsen alsmede het te water laten van het vaartuig,

tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Wanneer een vaartuig na de periode van de winterberging niet te water behoeft te worden gelaten, is een tussen partijen nader overeen te komen huursom verschuldigd voor de ingenomen ruimte. Dit geldt onverminderd de vergoeding van noodzakelijk te maken verplaatsingskosten.

ARTIKEL 12 - GESCHILLEN:

1. Op alle geschillen met betrekking tot de huurovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlands

rechtscollege is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen.

 

ARTIKEL 13 - AFWIJKINGEN VAN DE VOORWAARDEN

Afwijkingen, waaronder begrepen aanvullingen dan wel uitbreidingen, van deze voorwaarden worden schriftelijk

vastgelegd.

 

LOSWAL- Voorwaarden Seizoenplaatsen

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

a. kampeermiddel: tent, vouwkampeerwagen, kampeerauto, toercaravan, tenthuisje en dergelijke;

b. plaats: elke bij de overeenkomst nader aan te geven plaatsingsmogelijkheid voor een kampeermiddel;

c. seizoensplaats: een plaats die beschikbaar is voor een kampeermiddel voor een periode van tenminste vier maanden en ten hoogste zes maanden;

d. ondernemer: het bedrijf, de instelling of vereniging die de plaats aan de recreant ter beschikking stelt;

e. recreant: eigenaar van het kampeermiddel, waarover met de ondernemer de overeenkomst inzake de plaats aangegaan is;

f. mederecreant: de mede op de overeenkomst aangegeven perso(o)n(en);

g. derde: iedere andere persoon, niet zijnde de recreant en/of zijn mederecreant(en).

h. overeengekomen prijs; de vergoeding de betaald wordt voor het gebruik van de seizoensplaats; hierbij dient aan de hand van een prijslijst vermeld te worden wat niet in de prijs inbegrepen is;

i. aansluitkosten: eenmalige kosten voor de aansluiting en/of toegang tot het gebruik van het kampeermiddel op de reeds bestaande nutsvoorzieningen.

j. kosten: alle kosten voor de ondernemer die samenhangen met de uitoefening van het recreatiebedrijf;

k. informatie: schriftelijke of elektronische aangereikte gegevens over het gebruik van de gehuurde plaats en het kampeermiddel, de voorzieningen en de regels omtrent het verblijf;

l. annulering: de schriftelijke beëindiging van de overeenkomst door de recreant, vóór de ingangsdatum van het verblijf.

 

Artikel 2. Inhoud overeenkomst

1. De ondernemer stelt voor recreatieve doeleinden, dus niet voor permanente bewoning, aan de recreant de overeengekomen plaats ter beschikking; laatstgenoemde krijgt daarmee het recht daarop een kampeermiddel van het overeengekomen type voor de aangegeven personen te plaatsen.

2.Het is de recreant niet toegestaan, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de ondernemer, aan het kampeermiddel, zoals omschreven in de overeenkomst, wijzigingen aan te brengen waardoor dit niet meer verplaatsbaar wordt.

3. De recreant mag bij vervanging alleen een kampeermiddel van dezelfde soort of aard plaatsen, tenzij anders is overeengekomen.

4. De ondernemer is verplicht de schriftelijke informatie op basis waarvan deze overeenkomst mede wordt gesloten vooraf aan de recreant te verstrekken. De ondernemer maakt wijzigingen hierin steeds tijdelijk schriftelijk aan de recreant bekend.

5. Indien de informatie ingrijpend afwijkt ten opzichte van de informatie zoals die verstrekt is bij het aangaan van de overeenkomst, heeft de recreant het recht de overeenkomst zonder kosten te annuleren.

6. De recreant heeft de verplichting de overeenkomst en de regels in de bijbehorende informatie na te leven. Hij draagt er zorg voor, dat mederecreant(en) en/of derde(n) die hem bezoeken en/of bij hem verblijven de overeenkomst en de regels in de bijbehorende informatie na te leven.

7. De ondernemer gaat er van uit dat de recreant met instemming van zijn eventuele partner deze overeenkomst aangaat.

 

Artikel 3: Duur en afloop van de overeenkomst

1.De overeengekomen huurperiode (seizoensplaatsen van 1 april tot 1 oktober) wordt geacht onder dezelfde voorwaarden, behoudens het in lid 2 gestelde, voor dezelfde periode te zijn verlengd, tenzij uiterlijk drie maanden voor het begin van de nieuwe huurperiode de overeenkomst schriftelijk door één van beide partijen is opgezegd.

2. De verhuurder kan uiterlijk drie maanden vóór het begin van de nieuwe huurperiode de huursom wijzigen. In dat geval heeft de huurder het recht om binnen vijftien werkdagen na ontvangst van het bericht alsnog de huurovereenkomst op te zeggen. Dit laatste geldt niet, wanneer de huursom wordt gewijzigd na aanleiding van een lastenverzwaring aan de zijde van de verhuurder als gevolg van een wijziging van belastingen, heffingen en dergelijke die mede de huurder betreffen. Het geldt evenmin wanneer de huursom wordt gewijzigd binnen het kader van een door de overheid vastgestelde prijsbeschikking en wanneer de huursom wordt gewijzigd door de ondernemer met een maximum verhoging van €50,-.

Artikel 4: Prijs en prijswijziging

1. De prijs wordt overeengekomen op basis van de op dat moment geldende tarieven, welke door de ondernemer zijn vastgesteld.

2. Indien na vaststelling van de overeengekomen prijs door een lastenverzwaring aan de zijde van de ondernemer, extra kosten ontstaan als gevolg van een wijziging van lasten en/of heffingen, die direct op de plaats, het kampeermiddel of de recreant betrekking hebben, kunnen deze aan de recreant worden doorberekend, ook na het sluiten van de overeenkomst.

 

Artikel 5: Betaling

1. De recreant dient de betalingen in euro’s te verrichten, tenzij anders is overeengekomen, met inachtneming van de afgesproken termijnen.

2. Indien de recreant, ondanks voorafgaande schriftelijke aanmaning, zijn betalingsverplichting niet of niet behoorlijk nakomt, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.

3. De door de ondernemer in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten, na een ingebrekestelling, komen ten laste van de recreant. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, zal na schriftelijke sommatie het wettelijke vastgestelde rentepercentage over het nog openstaande bedrag in rekening worden gebracht.

 

Artikel 6: Annulering

1. Bij annulering betaalt de recreant een vergoeding aan de ondernemer. Deze bedraagt:

- bij annulering meer dan drie maanden voor de ingangsdatum, 15% van de overeengekomen prijs;

- bij annulering binnen twee tot drie maanden voor de ingangsdatum, 50% van de overeengekomen prijs, met een minimum van €250,00;

- bij annulering binnen één tot twee maanden voor de ingangsdatum, 75% van de overeengekomen prijs;

- bij annulering binnen één maand voor de ingangsdatum, 90% van de overeengekomen prijs;

- bij annulering op de dag van de ingangsdatum, 100% van de overeengekomen prijs;

2. De vergoeding zal naar evenredigheid gerestitueerd worden na aftrek van administratiekosten, indien de plaats door een derde op voordracht van de recreant en met schriftelijke instemming van de ondernemer wordt gereserveerd voor dezelfde periode of een gedeelte daarvan.

 

Artikel 7: Gebruik door derden

1. Gebruik en/of overname door derden van een kampeermiddel en/of de bijbehorende plaats is slechts toegestaan, indien de ondernemer daarvoor schriftelijke toestemming heeft gegeven.

2. Aan de gegeven toestemming kunnen voorwaarden worden gesteld, welke alsdan tevoren schriftelijk dienen te zijn vastgelegd.

 

Artikel 8: Voortijdig vertrek van de recreant

De recreant is de volledige prijs voor de overeengekomen tariefperiode verschuldigd.

 

Artikel 9: Tussentijdse beëindiging door de ondernemer en ontruiming bij een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad

1. De ondernemer kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen:

a. Indien de recreant, mederecreant(en) en/of derde(n) de verplichtingen uit de overeenkomst, de regels uit de bijbehorende informatie en/of overheidsvoorschriften, ondanks voorafgaande waarschuwing niet of niet behoorlijk naleeft of naleven en wel in zodanige mate dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de ondernemer niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voortgezet. De waarschuwing kan in zeer dringende gevallen achterwege worden gelaten;

b. Indien de recreant, ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, overlast aan de ondernemer en/of mederecreant(en) bezorgt, of de goede sfeer op of in de directe omgeving van het terrein bederft;

c. Indien de recreant, ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, door gebruik van de plaats en/of zijn kampeermiddel in strijd met de bestemming van het terrein handelt;

d. Indien het kampeermiddel van de recreant niet aan de algemeen erkende veiligheidsnormen voldoet.

2. Indien de ondernemer tussentijdse opzegging en ontruiming wenst, moet hij dit de recreant bij aangetekende of persoonlijk overhandigde brief  laten weten.

3. Na opzegging dient de recreant ervoor te zorgen, dat zijn plaats en/of kampeermiddel is ontruimd en het terrein ten spoedigste is verlaten, doch uiterlijk binnen 24 uur.

4. Indien de recreant nalaat zijn plaats te ontruimen overeenkomstig artikel 10 lid 2.

5. De recreant blijft in beginsel gehouden het overeengekomen tarief te betalen.

 

Artikel 10: Ontruiming

1. Als de overeenkomst is geëindigd moet de recreant, uiterlijk op de laatste dag van de overeengekomen periode, de plaats leeg en volledig opgeruimd opleveren.

2. Als de recreant zijn kampeermiddel niet verwijdert, is de ondernemer gerechtigd, na schriftelijke sommatie en met inachtneming van een termijn van zeven dagen, ingaande op de dag van ontvangst, op kosten van de recreant de plaats te ontruimen. Eventuele stallingskosten, voor zover redelijk, zijn voor de rekening van de recreant.

 

Artikel 11: Wet en regelgeving

1. De recreant zorgt er te alle tijde voor dat het door hem geplaatste kampeermiddel zowel in- als extern aan alle milieu- en veiligheidseisen voldoet, die van overheidswege, of door de ondernemer in het kader van milieumaatregelen voor zijn bedrijf, aan het kampeermiddel (kunnen) worden gesteld. De recreant machtigt de ondernemer of diens als zodanig aangewezen vertegenwoordiger door het enkele ondertekenen van deze overeenkomst om zich toegang te verschaffen tot het kampeermiddel van de recreant en om het kampeermiddel op deze eisen periodiek te controleren. Deze controle dient tevoren schriftelijk te worden aangekondigd door de ondernemer.

2. LPG-installaties zijn op de plaats alleen toegestaan indien zij zich bevinden in motorvoertuigen die zijn goedgekeurd door de Rijksdienst voor het Wegverkeer.

 

Artikel 12: Onderhoud en aanleg

1. De ondernemer is verplicht het recreatieterrein en de centrale voorzieningen in een goede staat van onderhoud te houden.

2. De recreant is verplicht het door hem geplaatste kampeermiddel en de plaats in behoorlijke staat van onderhoud te houden.

3. Het is niet toegestaan voor de recreant, mederecreant(en) en derde(n) – behoudens gebruikelijk onderhoud - struiken te snoeien, tuintjes aan te leggen, bloembollen te poten, antennes te plaatsen, omheiningen of afscheidingen aan te brengen, veranda’s te bouwen, tegelplateaus, aan- en bijbouwsels of andere voorzieningen van welke aard dan ook bij, op, onder of om het kampeermiddel aan te brengen.

4. De recreant blijft te alle tijde verantwoordelijk voor het verplaatsbaar houden van het kampeermiddel en van de in lid 3 genoemde voorzieningen.

 

Artikel 13: Aansprakelijkheid

1. De wettelijke aansprakelijkheid van de ondernemer voor andere dan letsel- en overlijdensschade is beperkt tot een maximum van €450.000 per gebeurtenis. De ondernemer is verplicht zich hiervoor te verzekeren.

2. De ondernemer is niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal of schade op zijn terrein, tenzij dit het gevolg is van een tekortkoming die aan de ondernemer is toe te rekenen.

3. De ondernemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht.

4. De ondernemer is aansprakelijk voor storingen in zijn gedeelte van de nutsvoorzieningen, tenzij hij een beroep kan doen op overmacht, dan wel deze storingen verband houden met de leiding vanaf het overnamepunt van de recreant.

5. De recreant is aansprakelijk voor storingen in zijn gedeelte van de nutsvoorzieningen, gerekend vanaf het overnamepunt, tenzij er sprake is van overmacht.

6. De recreant is jegens de ondernemer aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf, de mederecreant(en) en/of derde(n), voor zover het gaat om schade die aan de recreant, mederecreant(en) en/of derde(n) kan worden toegerekend.

7. De ondernemer verplicht zich om na melding door de recreant van overlast, die wordt veroorzaakt door andere recreanten, passende maatregelen te nemen.

Artikel 14: Geschillen

Op alle geschillen met betrekking tot de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlands rechtscollege is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen.

 

Artikel 15: Afwijkingen van de voorwaarden

Afwijkingen, waaronder begrepen aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze voorwaarden, worden schriftelijk vastgelegd.

 

Vakantie in achtertuin
Digitale impressie De Loswal   Plattegronden De Loswal
Digitale impressie De Loswal   Plattegronden De Loswal
De Loswal in beeld

Natuurlijk kunt u ook in beeld en geluid naar de evenementen kijken bij Camping - Jachthaven De Loswal, maar wel met uw medewerking.
Momenteel hebben wij nog geen filmpjes !

Stuur of mail uw filmpje op en wij zetten hem ON-LINE !

 

Neem eens een kijkje op ons terrein.

Alle plattegronden zijn hier gedetaillerd te vinden.

Lees meer   Lees meer